اصل نظام نشانه است

سرنوشتشان نبايد اين ميبود
مضحكه انتخابات و تقلاي تهوع آور ملي – اسلامي ها

پاسخی بگذارید